Hľadať

1414Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti MAYA CZECH s.r.o., IČO: 292 687 53, DIČ:CZ29268753,
se sídlem Veslařská 153/136, Jundrov, 63700 Brno (korespondenci směřujte na Deštná 136, 67961 Letovice), zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69617
(dále jen „MAYA“, „prodávající“ nebo „POSHme.cz“).

 

I. Všeobecná ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a dalších účinných právních předpisů.
 2. Zákazníkem internetového obchodu POSHme.cz je buď: (i) spotřebitel ve smyslu § 2
  odst. 1 písm. a) Zákona, (ii) podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo (iii) orgán státní správy či samosprávy (tyto tři typy zákazníků dále jen „kupující“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.poshme.cz (dále jen „stránky“).
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád  je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Kupní smlouva

 

 1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.
 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku.
 2. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího (spotřebitele). Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14 denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Teď nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuj, pak prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

 

III. Cena zboží platební podmínky​

 

 1. Veškeré uváděné ceny jsou smluvní, konečné a jsou prezentovány v Kč vč. Daně z přidané hodnoty (DPH) a poplatků (kromě nákladů na dodání zboží a balení zboží). V případě chybně uvedené ceny prodávající postupuje následovně:
 1. V případě, že u objednaného zboží je v internetovém obchodě uvedená chybná cena (např. z důvodu změny cenových podmínek dodavatele prodávajícího), prodávající v odpovědi na objednávku uvede správnou cenu, nejdéle však do 7 dnů od podání objednávky kupujícím.
 2. Taková odpověď není přijetím, nýbrž je protinabídkou a k uzavření kupní smlouvy se vyžaduje, aby kupující potvrdil novou cenu elektronicky na e-mailovou adresu info@poshme.cz.
 3. Doručením takového potvrzení prodávajícímu je kupní smlouva uzavřena s novou cenou.
 4. Kupující v potvrzení podle tohoto odstavce nesmí činit další dodatky nebo odchylky.
 1. Uváděné ceny zboží v EUR jsou pouze orientačního charakteru. Výsledná cena v EUR se kalkuluje v závislosti na aktuálním kurzu EUR vůči Kč v době připsání částky na účet prodávajícího.
 2. Náklady na dodání zboží se řídí podmínkami uvedenými v čl. V.
 3. V případě, že zboží bude zabaleno zvláštním způsobem, budou účtovány zvláštní náklady na balení zboží. Tyto náklady jsou uvedeny u příslušného zboží v internetovém obchodě.
 4. Konečná cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu, sestává z ceny zboží, nákladů na dodání, nákladů na balení zboží a případně platbu zboží na dobírku.
 5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží či platbou dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 1.  
 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6068368001/5500
   vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s (dále jen „účet prodávajícího“);
 4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 5. bezhotovostně platební kartou;
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši a případně náklady na platbu objednávky na dobírku.
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splněna okamžikem připsání příslušné částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
  Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

IV. Evidence tržeb

 

 1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 2. Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

V. Dodání zboží

 

 1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny objednávky.
 2. Prodávající dodává kupujícímu zboží primárně kompletní dodávkou, tzn. dodává najednou všechny položky a množství zboží odpovídající objednávce kupujícího.
  Ve výjimečných případech lze s kupujícím dohodnout částečné uspokojení objednávky s pozdějším dodáním zbývající části objednávky.
 3. Dodání zboží kupujícímu je možné několika způsoby:
  1. dodání zboží osobním odběrem,
  2. dodání zboží převzetím od dopravcem,
  3. dodání zboží do zahraničí.

 

a) Dodání zboží osobním odběrem

 1. Při osobním odběru je kupující povinen převzít zboží v provozovně prodávajícího.
 2. Při osobním odběru je kupující povinen uhradit kupní cenu nejpozději při převzetí zboží.
 3. Objednávka je v provozovně prodávajícího přichystána k osobnímu odběru po dobu 3 dnů od elektronického zaslání výzvy kupujícímu k odběru.
 4. Výzva k osobnímu odběru je zasílána kupujícímu bez zbytečného odkladu v případě, že je objednané zboží skladem.
 5. Po uplynutí doby 3 dnů, kdy je zboží připraveno k osobnímu odběru v místě provozovny prodávajícího a kdy nedojde k převzetí zboží kupujícím, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinnosti kupujícím; Prodávající však nevylučuje možnost prodloužení doby k převzetí zboží při vzájemné dohodě s kupujícím.

 

b) Dodání zboží převzetím od dopravce

 1. Dodání zboží probíhá standardně prostřednictvím smluvních přepravních společností za jejich standardních přepravních podmínek.
 2. Ceny dopravy a druhy dopravců objednaného zboží prodávajícím jsou stanoveny v odkaze Doprava a platba zboží.
 3. Konkrétní způsob dopravy a adresu pro převzetí objednávky určí kupující při objednání zboží.
 4. Kupující je povinen uhradit cenu objednávky včetně dopravy a případnou částku za dobírku dopravci při převzetí objednávky.
 5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 6. Prodávající předá zboží dopravci zvolenému kupujícím do 2 pracovních dnů po připsání kupní ceny na účet prodávajícího v případě volby typu úhrady bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího, či bezhotovostně platebním systémem, či v případě úhrady objednávky na dobírku.
 7. Prodávající informuje kupujícího o předání zboží dopravci elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo dobu dle odst. 6. ve výjimečných případech dodání prodloužit. Výjimečnými případy se myslí zejména státní svátky, doba mezi vánočními svátky, celofiremní dovolená prodejce, popř. jiné vážné důvody.
 9. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nese náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, kupující.
 10. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci i prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.
 11. V případě, že je dodáno poškozené zboží a toto není možno zjistit již při převzetí, je kupující povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího, a to elektronicky na e-mailovou adresu info@poshme.cz.
 12. Má-li být zboží zvláštním způsobem zabaleno, musí to být vždy písemně ujednáno dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.

 

c) Dodání zboží do zahraničí

 1. Prodávající nabízí možnost dodání zboží formou převzetí od dopravce také na území Slovenské republiky. V takovém případě platí ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek v respektu právního řádu Slovenské republiky. Rozhodný je v tomto smluvním vztahu český právní řád.
 2. Dodací lhůta objednávky do Slovenské republiky jsou 3 pracovní dny.
 3. Dopravcem pro Slovenskou republiku je společnost GLS (General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 1, 586 01 Jihlava, IČ 26087961).

 

VI. Práva z vadného plnění

 

 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže.
 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 3. Článek VI. odst. 2. obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

VII. Právo na odstoupení od smlouvy

 

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy zvýhodněně do 14 dní od převzetí zboží.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@poshme.cz.
 4. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícímu již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 1. Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve zvýhodněné lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 OZ však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak kupujícímu (spotřebiteli) takto sníženou kupní cenu.
 2. V souladu s ustanovením § 1833 OZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.
 3. Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména, v případě smluv:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo apod.),
  8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 4. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

VIII. Dárkové certifikáty

 

 1. Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u prodávajícího. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ prodávající může vygenerovat kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu/čísla nedochází ke změně ceniny.
 2. Okamžik tržby z pohledu Zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu.

 

IX. Půjčovní řád

1) Při rezervaci šatů bude vybrána záloha 500,-Kč v hotovosti z celkové ceny půjčovného, doplatek ceny půjčovného bude uhrazen v hotovosti v den vyzvednutí šatů. Pokud nedojde k vyzvednutí ve stanoveném termínu, záloha propadá ve prospěch půjčovny.

2) Zamluvené šaty pro Vás budou připravené k vyzvednutí vždy v termínu od čtvrtka, popřípadě pátku do 14:00 hodin, s vrácením vždy v pondělí následující týden.

3) Při vyzvednutí šatů bude účtována vratná kauce ve výši 3.500,- Kč v hotovosti.

4) V ceně zapůjčení jsou šaty s bohatou/jednoduchou tylovou sukní, korzetovým topem na šněrování/zip, šněrovací stuha, odnímatelná posuvná ramínka ke korzetu.

5) Zákazník nesmí vypůjčené šaty jakýmkoliv způsobem upravovat, čistit, žehlit.

6) Zákazník musí vrátit šaty kompletní i s doplňky, pouze běžně ušpiněné, nesmí být roztrhané, propálené, se skvrnami (od alkoholu, krve, trávy), které nelze odstranit.

7) V případě poškození či zničení vypůjčených šatů či doplňků (odnímatelná ramínka, šněrovací stuha) se zákazník zavazuje uhradit veškerou vzniklou škodu v plné výši dle charakteru a rozsahu poškození, resp. náklady spojené s opravou či jeho úpravou. Náklady na vzniklou škodu budou strženy s poskytnuté zálohy.

8) Při ztrátě, krádeži nebo úplném zničení zapůjčených šatů, bude půjčovně ponechána vratná kauce v plné výši, se kterou byl zákazník seznámen při sepsání dohody o zapůjčení (bod 3.).

9) Při vrácení zapůjčených šatů ve smluvený den (vždy pondělí) a v původním nepoškozeném stavu, musí být zákazníkovi navrácena vratná kauce v plné výši.

X. Náklady na použití

komunikačních prostředků na dálku

 

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

XI.Věrnostní program

 

XII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@poshme.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníka. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.
 4. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího – www.poshme.cz , v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 5. V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím může kupující (spotřebitel) využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.
 6. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností MAYA CZECH s.r.o.. platné a účinné od 1.1.2019.

Prihlásenie

alebo rýchle prihlásenie

Zabudnuté heslo?